*** หมายเหตุ : ราคารับเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์คืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์-เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ 6 เม.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:14 น. [+0] 19400 - 19500 ---

รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ วาระปี 2560-2561 (สมัยที่ 18)
ลำดับ รายนาม ชื่อนิติบุคคล ตำแหน่ง
1 คุณ จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ ห้างเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ทองจินฮั้วเฮง จำกัด นายกสมาคม
2 คุณ พิชญา พิสุทธิกุล เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ จำกัด อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3 คุณ ชูศักดิ์ อัศวานันท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4 คุณ อุบล วิริยะผล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่ อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5 คุณ สุพจน์ โรจนากี เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์  ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498)  จำกัด อุปนายกสมาคม คนที่ 4
6 คุณ พรชัย สุดายุวร เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด เลขาธิการสมาคม
7 คุณ ธีรเดช สินธพเรืองชัย เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ ห้างเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ทองทองใบเยาวราช (1988)  จำกัด รองเลขาธิการสมาคม
8 คุณ เดชนรินทร์ ภัคอธิคม เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์  ซินคีเชียงค้าส่ง  จำกัด รองเลขาธิการสมาคม
9 คุณ วิฑูร จุฑาวรากุล เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ จูเจียบเซ้ง จำกัด เหรัญญิก
10 คุณ สันติ เอื้ออำนวยพร เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด รองเหรัญญิก
11 คุณ กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์  ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง  จำกัด นายทะเบียน
12 คุณ พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์  วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 คุณ วรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ จีทีโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 คุณ ธนรัชต์ พสวงศ์ เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์  ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส  จำกัด กรรมการฝ่ายตรวจสอบ
15 คุณ พีรพันธ์ วชิรคพรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งหงษ์ กรรมการฝ่ายปฎิคม
16 คุณ รัฐวงษ์ พสวงศ์ เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ ห้างเกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด กรรมการฝ่ายปฎิคม
17 คุณ สิทธิศักดิ์ วชิรคพรรณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
18 คุณ บุญเลิศ สิริภัทรวณิช เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ช่างทอง จำกัด กรรมการฝ่ายประสานงานกฏหมาย
19 คุณ สมบูรณ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ ห้างทองน่ำเชียง จำกัด กรรมการฝ่ายประสานงานกฏหมาย
20 คุณ สมศักดิ์ ตัณฑชน เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
21 คุณ ชยากร ดีมั่นคงวณิช เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา W88 | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | เหรียญเกมยิงปลา | เกมส์ ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จำกัด กรรมการฝ่ายจัดหารายได้